Mae’r Nadolig yn nesáu a gwyddom y gall fod yn faich ariannol i lawer. Mae yna lawer ffordd y gallwch chi gadw at gyllideb ar gyfer y Nadolig, a dyma rannu ein 5 awgrym gorau!

  1. Crëwch restr siopa o bwy rydych am brynu i – a pheidiwch â gwyro oddi arni! Gyda rhestr, mae’n haws o lawer sicrhau nad ydych chi’n gorwario, neu’n cael eich temtio i brynu jyst “rhywbeth bach” i rywun arall. Buan iawn mae’r swm yn cynyddu ynte? Cadwch olwg ar eich rhestr, dyrannwch gyllideb ac unrhyw syniadau ar gyfer pob person, a chadwch ati.
  2. Dechrau yn gynnar! Gwyddom fod pawb yn cellwair fod y Nadolig yn cychwyn yn gynharach pob blwyddyn, ond y gwir yw, fe allwch arbed rhywfaint o arian trwy ddechrau ’ch siopa’n gynnar. Bydd un o’n haelodau staff yn mentro allan ar Ddydd San Steffan er mwyn prynu cardiau Nadolig a phapur lapio ar gyfer y flwyddyn nesaf – â’r cyfan 50% neu fwy yn rhatach. Gwnewch yn fawr o sêl Dydd San Steffan ar gyfer pethau ymolchi, yn aml bydd Boots wedi gostwng eu prisiau hyd at 50% – ac ni fyddant yn difetha. Mae’n drist fod cyn gymaint o deuluoedd yn cyfnewid pethau ymolchi bob blwyddyn ac yna’n gweld y prisiau’n plymio ar Ddydd San Steffan. Awgrym arall fyddai – cadw lygad barcud ar ‘y dyddiad ar ei orau cyn’. Gall pris siocled ‘Quality Street’ ym mis Awst fod cyn lleied â £2.50 tra erbyn y Nadolig bydd wedi codi hyd at £6 neu £7– a peidiwch â  sôn wrthym am ‘Terry’s Chocolate Orange’. Felly, dechreuwch yn gynnar a chadw lygad barcu
  3. Gwneud eich anrhegion Nadolig eich hun – mae hon yn ffordd wych o arbed arian, ac yn aml gall olygu cymaint mwy i’r sawl sy’n derbyn yr anrheg hefyd. Llynedd, bu i un o‘n haelodau staff wau sgarff ar gyfer ei ffrind gorau – roedd yn sgil newydd, costiodd y gwlân tua £4 a benthycodd y nodwyddau. Mae’n bur debyg byddai’r sgarff wedi costio £20 mewn siop. Iawn, bu buddsoddiad mewn amser ond beth sy’n fwy clyd na gwau ar noson hydrefol?
  4. Dechreuwch gynllunio’ch cyllideb ymhell ymlaen llaw – mae mor hawdd anwybyddu’r Nadolig (a phenblwyddi, a phriodasau) wrth i chi gynllunio’ch cyllideb fisol, ond peidiwch a’i anghofio! Dechreuwch gyllidebu ar gyfer y Nadolig  wrth i chi dor-heulo yn yr haf!
  5. Gwell fyth, agorwch gyfrif cynilo Nadolig gyda Smart Money Cymru a rhoi arian yn eich cyfrif bob mis. Rydyn ni hyd yn oed yn cloi’r cyfrif fel na allwch gael mynediad iddo tan y 1af o Dachwedd bob blwyddyn – dim temtasiwn, a chynilo gwych dros 11 mis i helpu gyda’ch siopa Nadolig.