Yn aml gall dyled effeithio arnom yn feddyliol yn ogystal ag yn ariannol. Mae’n bwysig i ni siarad yn agored am ddyled, a chydnabod pan fydd gennym ni ddyled hefyd. Mae hi mor hawdd i ni anwybyddu problem dyled, a disgyn ymhellach ac ymhellach i fagl dyled (rydyn ni’n siarad o brofiad yma).

Y cyngor cyntaf sydd gennym er mwyn helpu i glirio’ch dyledion yw ystyried pa un o’ch dyledion (os oes gennych chi fwy nag un) yw’r drutaf – faint sydd gennych ar ôl i’w ad-dalu, ac yn hollbwysig, beth yw’r gyfradd llog? Unwaith byddwn wedi adnabod y ddyled ddrutaf, medrwn wedyn ganolbwyntio ar dalu’r ad-daliad hwn yn gyntaf.

Ar ôl i ni ystyried ein dyledion, gallwn wedyn flaenoriaethu sut i’w talu. Neilltuwch ychydig o arian o’ch cyllideb bob mis i’w ddyrannu i’ch dyledion, a thalu’r rhai mwyaf drud yn gyntaf oll.

Nawr, efallai y dewch o hyd i sawl cyfarwyddyd ar-lein sy’n awgrymu agor cyfrif cynilo cyn ad-dalu’ch dyledion, ond byddwn ni yn cynghori’n gryf i chi glirio’ch dyledion yn gyntaf, cyn i chi ddechrau rhoi arian yn rhywle arall.

Ein cyngor nesaf fyddai, os gallwch chi fforddio gwneud hynny, talu mwy na’ch balans lleiaf. Bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eich dyled, byddwch yn ei thalu’n gyflymach, yn talu llai o log yn gyffredinol a hefyd, gall fod yn well i’ch sgôr credyd.

Efallai, gallwch hefyd ystyried benthyciad cyfuno dyledion er mwyn cyfuno’ch dyledion. Yn dibynnu ar faint o ddyled sydd gennych, gall benthyciad cyfuno ostwng eich cyfradd llog y mis yn effeithiol, a’ch helpu i gyllidebu’n well ar gyfer talu’r ddyled.

Ein cyngor olaf ar gyfer eich helpu i glirio’ch dyledion, yw cynnal archwiliad cyfriflen banc … ewch trwy’ch cyfriflen banc am y 3 mis diwethaf a gwirio i ble mae’r taliadau’n mynd. A oes taliad rhyfedd o £15 y mis i danysgrifiad nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach? Efallai eich bod yn talu ddwywaith am yswiriant anifeiliaid anwes (ie, un arall ‘o brofiad’ yma!). Dylai hyn eich helpu i gwtogi ar rai taliadau, ac os oes gennych chi le yn eich cyllideb, gallwch chi symud yr arian hwnnw i ad-dalu’ch dyledion yn lle.

Gobeithio i chi gael ein blog yn ddefnyddiol, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein benthyciadau cyfuno dyledion, cysylltwch â ni.