Ein Stori

Dechreuodd Smart Money Cymru ym mis Hydref 1989 fel Undeb Credyd Penyrheol, Energlyn a Trecaith, gan weithio o Eglwys St Andrews. Yn 1993, symudodd y Gwirfoddolwyr i Ysbyty Energlyn ac ym 1995 cawsant eu cyfrifiadur cyntaf yn rhodd gan Gyngor Caerffili a’r Cylch. Cyflogwyd yr aelod staff cyntaf â thal ym 1998.

Yn 2000, ymestynnodd yr ardal bond gyffredin i gwmpasu Basn Caerffili cyfan ac agorwyd y swyddfa bwrpasol gyntaf yn Stryd Clive, Caerffili yn 2001. Yn 2002, cymeradwywyd estyniad y bond cyffredin i gynnwys Cwm Rhymni.

Yn 2005, symudodd yr Undeb Credyd  lawr y ffordd i Stryd Windsor ac erbyn mis Hydref 2006, roeddent  yn cyflogi y pumed aelod o staff ac wedi ymestyn y bond cyffredin i gwmpasu Bwrdeistref Sirol Caerffili gyfan.

slider image

Caerffili

Ffurfiwyd Undeb Credyd Smart Money Cymru Cyf ym mis Gorffennaf 2008 yn dilyn uno Undebau Credyd Caerffili a’r Cylch a Blaenau Gwent (Save-it) a chyflogwyd aelod arall o staff.

Ym mis Mawrth 2010 cymeradwyodd yr Awdurdod Gwasanaeth Ariannol estyniad pellach o’n bond cyffredin i gwmpasu ardal Casnewydd.

Fe symudon ni i’r adeilad presennol ar Stryd Fawr, Caerffili ym mis Gorffennaf 2013 ac yn 2017 agorodd ein cangen gyntaf yn Mlaenau Gwent ar Stryd y Castell yn Nhredegar er mwyn dod yn fwy hygyrch a ehangu ymhellach.

Cymeradwywyd ‘Bond Cyffredin Cymru Gyfan’ yn 2019 ac ym mis Mehefin 2020, fe wnaethom uno ag Undeb Credyd Cymunedol Islwyn i ddarparu mynediad gwell i drigolion ardaloedd Caerffili a’r Coed Duon at wasanaethau Undeb Credyd. Cwblhawyd uno pellach rhwng Undeb Credyd Plaid Cymru a SMCCU ym mis Medi 2020.

Ble rydym ni nawr?

Yn ystod 2021  gwelwyd Smart Money Cymru yn gwella ein systemau digidol ar draws yr holl gynhyrchion a gwasanaethau. Mae’r aelodaeth wedi cynyddu’n gyson, gan ddarparu gwell mynediad at gyllid cost isel i’r rheini o fewn ein ardal bond gyffredin ac i gefnogi’r rhai sydd wedi’u gwahardd yn ariannol.

Bellach, gelwir Undeb Credyd Smart Money Cymru yn Fanc Cymunedol Smart Money Cymru ac ym mis Hydref 2021, byddwn yn lansio cynhyrchion ‘Smart Goods’. Deillia hyn o’r  bartneriaeth rhwng CSupplies a Smart Money Cymru.

Bellach mae gennym dîm o staff amser llawn a rhan amser sy’n ymroddedig i dwf a chynaliadwyedd Smart Money Cymru ac mae llu o wirfoddolwyr hefyd yn rhoi o’u hamser i gefnogi’r Pwyntiau Gwasanaeth Cymunedol sydd ar gael mewn sawl ardal.