Beth yn union yw Banc Cymunedol, a pham ddylech chi ystyried ymuno ag un?

Mae Banciau Cymunedol fel Smart Money Cymru yn sefydliadau ariannol nid-er-elw sy’n aml yn cael eu sefydlu gan aelodau sydd â’r hyn a elwir yn bond cyffredin er mwyn cynnig cynilion a benthyciadau.

Gall bond cyffredin olygu eich bod yn rhannu rhywbeth cyffredin – eich bod yn byw mewn tref neu sir benodol, neu fod yn rhan o ddiwydiant neu undeb llafur penodol. Ar gyfer Banc Cymunedol Smart Money Cymru,  ein bond cyffredin yw ein bod yn byw yng Nghymru – mae hynny’n golygu os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch ymuno â’n Banc Cymunedol. Darganfyddwch fanteision ymuno â Smart Money Cymru trwy glicio yma.

Yn y bôn, mae Banciau Cymunedol fel BCSMC yn ‘eiddo’ i’w haelodau – mae gan bob aelod lais cyfartal ac rydym yn annog pob un o’n haelodau i bleidleisio yn ein Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol.

Sut mae Banc Cymunedol yn gweithio?

Mae Banciau Cymunedol yn dibynnu ar eu haelodau. Rydym yn eich helpu i reoli eich cyllid mewn ffordd graff, trwy eich annog i gynilo yr hyn y gallwch yn rheolaidd a benthyg dim ond yr hyn y gallwch fforddio ei ad-dalu. Mae aelodau’n cronni eu cynilion gyda’i gilydd, i fenthyca i’w gilydd a helpu i redeg Banc Cymunedol Smart Money Cymru.

Po fwyaf rydych chi’n ei gynilo, y mwyaf y gallwn ni helpu eraill yn eich cymuned leol. Gallwn gynnig cyfraddau llog llawer is ar fenthyciadau na benthycwyr eraill hefyd, ac mae unrhyw log a wneir ar fenthyciadau yn mynd yn ôl i Smart Money Cymru i redeg y gwasanaethau a gynigiwn ac i wobrwyo ein haelodau.

Yma yn Smart Money Cymru, rydym wedi rhoi difidend yn gyson i’n haelodau dros yr 20 mlynedd diwethaf – mae pob aelod yn elwa o fod yn rhan o’n hundeb credyd.

A all unrhyw un fod yn aelod?

Caiff! Yn draddodiadol, y gred oedd mai dim ond ar gyfer y rhai oedd yn ei chael hi’n anodd cyrchu gwasanaethau banciau y stryd fawr oedd Banciau Cymunedol, ond nid dyna’r gwirionedd – mae Smart Money Cymru yma ar gyfer pawb! Mae pob Banc Cymunedol yn rhannu cenhadaeth debyg – cefnogi eu cymuned, helpu i addysgu ei aelodau am y defnydd craff o arian ac i helpu aelodau i reoli eu materion ariannol.

Darganfyddwch fwy am pam y dylech ymuno â Banc Cymunedol Smart Money Cymru trwy glicio yma.

Darganfod Mwy

Ydy fy arian yn ddiogel?

Ydy, mae’n rheidrwydd i bob Banc Cymunedol dderbyn yr un amddiffyniad ag unrhyw fanc stryd fawr arall.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn dymuno ymuno â Smart Money Cymru, cofrestrwch ar-lein heddiw. Rydyn ni bob amser ar gael i helpu os ydych chi am drafod ein gwasanaethau – gallwch chi hefyd ddarganfod mwy amdanon ni trwy glicio yma.

Ymunwch Heddiw