Fel aelod, rydych chi yn un o berchnogion Smart Money Cymru a defnyddir eich arian i helpu aelodau eraill. Rydym yn sefydliad sy’n eiddo i’w aelodau, nid oes gennym gyfranddalwyr mawr sy’n elwa o’ch gwaith caled, sy’n golygu y gallwn weithio ar greu gwerth go iawn i’n holl aelodau.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau cynilo a benthyca moesegol a theg i holl drigolion Cymru. Nid oes gennym ffioedd cudd, na thudalennau di-ri o brint mân. Nid ydym yn codi tâl arnoch os byddwch yn talu’ch benthyciad yn gynnar. Rydym yn edrych ar gais pob unigolyn yn unigol, ‘does dim unrhyw beth wedi’i awtomeiddio felly ystyrir eich amgylchiadau cyfan.

Rydyn ni yma i chi.

slider image

Cynilion Smart

Gall cynilo arian gynnig buddion pwysig – waeth faint neu gyn lleied o arian sydd gennych. Mae gwneud ymrwymiad tuag at gynilo yn caniatáu ichi weithio tuag at eich nodau ariannol ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi pe bai argyfwng yn codi.

Yn Smart Money Cymru, rydyn ni’n cynnig llawer o’r gwasanaethau a ddarperir gan fanciau a chymdeithasau adeiladu ond y gwahaniaeth yw – chi sy’n rheoli.

Rydym yn darparu cyfleuster lle gallwch gynilo mewn cyfrifon ar wahân ar gyfer gwahanol ddibenion, h.y. cronfa wrth gefn tymor byr neu mwy hir-dymor fel ar gyfer gwyliau neu’r Nadolig.

Ein nod yw annog aelodau i gynilo’n rheolaidd, hyd yn oed os mai dim ond ychydig bach ydyw bob wythnos neu fis.

Benthyciadau Smart

Mae ein Benthyciadau Smart safonol yn hyblyg gyda chyfraddau llog fforddiadwy yn dibynnu ar faint rydych chi’n ei fenthyg, hyd at ein benthyciad uchaf o £ 15,000.

Gallwch ddefnyddio’ch Benthyciad Smart ar gyfer bron unrhyw bwrpas y dymunwch:

  • prynu car
  • nwyddau cartref, fel peiriant golchi, oergell neu rewgell newydd, teledu ac ati
  • dodrefn
  • gwyliau
  • priodasau
  • Nadolig a dathliadau eraill

Cynilion Cyflogres

Mae ein Cynllun Cynilo Cyflogres yn caniatáu i arian gael ei dynnu’n uniongyrchol o’ch cyflog a’i drosglwyddo i ni mewn un cam, fel bo’r gwaith caled yn cael ei wneud drosoch a’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw eistedd yn ôl a gwylio’ch cynilion yn tyfu!

Yn ogystal â’ch helpu chi i dyfu eich cynilion, mae ymuno â’n cynllun Cynilion Cyflogres yn rhoi mynediad i chi i gyfraddau benthyciad ffafriol – rhowch alwad i ni i ddarganfod mwy!

Diogelu Cynilion Bywyd

Mae cynilo gyda’ch Undeb Credyd yn gwneud synnwyr llwyr, gan ei fod yn cynnwys budd ychwanegol Diogelu Cynilion Bywyd, a all fod yn gysur ariannol go iawn i’ch anwyliaid pe byddech chi’n marw. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Diogelu Benthyciadau

Mae eich benthyciad Undeb Credyd yn cael ei ddiogelu pe baich yn marw – sy’n gysur mawr er mwyn amddiffyn eich teulu rhag baich ariannol profedigaeth. Cysyllwch am ein diogelu benthyciadau.

Ymunwch heddiw