Mae Banc Cymunedol Smart Money Cymru, fel pob Banc Cymunedol ac Undeb Credyd wedi’i awdurdodi gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA) i weithredu fel Sefydliad Ariannol a mae’n gweithredoedd yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a’r PRA i sicrhau ein bod yn cwrdd â’n gofynion cyfreithiol fel sefydliad ariannol. Pe byddech yn dymuno gwirio ein cofrestriad gyda’r naill neu’r llall o’r rhain, ein Cyfeirnod Cwmni (FRN) yw 213370

Archwilir SMCCB yn fewnol gan y tîm cydymffurfio mewnol, ac yn allanol gan Bevan a Buckland LLP a bydd hwy yn adrodd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr etholedig sy’n cyflwyno’r canfyddiadau hyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB). Mae unrhyw Gyfarwyddwr sy’n gwasanaethu o dan Gyfundrefn Uwch Reolwr a gymeradwywyd gan yr FCA a’r PRA yn cael ei fetio’n drylwyr gan y sefydliad ac, ar brydiau, gan yr PRA a’r FCA.

Mae gan Fanc Cymunedol Smart Money Cymru yswiriant helaeth fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, i dalu yn erbyn unrhyw gamweddau gan Staff neu Gyfarwyddwyr a sicrhau bod arian pob aelod yn ddiogel, yr un fath â sefydliadau ariannol eraill. Mae gennym hefyd bolisïau yswiriant cynhwysfawr angenrheidiol eraill, megis yswiriant adeiladau, fel bod ein haelodau’n gwybod eu bod bob amser yn ddiogel wrth ymweld â ni.

Mae Banc Cymunedol Smart Money Cymru wedi’i gofrestru gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) fel rhan o Y Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data 2018 fel cwmni sy’n cadw/dal data ar ei aelodau. Mae hyn yn golygu, pe bai SMCCB yn camddefnyddio’ch data, mae gennych hawl i gwyno i’r ICO. Ein cyfeirnod gyda’r ICO yw Z4777869.

Yn olaf, mae’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn cwmpasu Smart Money Cymru i ddarparu iawndal i unrhyw aelod o Fanc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd sy’n mynd yn fethdalwr.

Os byth bydd angen i chi fel aelod wneud cais am gyfranddaliadau a ddelir gan SMCCB nad oedd yn bosibl eu talu’n ôl i chi oherwydd ansolfedd, mae gan adneuwr cymwys yr hawl i hawlio hyd at £85,000. Ar hyn o bryd, balans cyfranddaliadau o £10,000 yn unig y caniateir i aelodau SMCCB gael.

I gael rhagor o wybodaeth am yr iawndal a ddarperir gan y cynllun FSCS (gan gynnwys y symiau a gwmpesir a’r cymhwysedd i hawlio) gofynnwch yn eich cangen leol o Fanc Cymunedol Smart Money Cymru neu ewch i wefan FSCS.