Cynilo a benthyg arian yn foesegol ac yn gyfrifol

Yr ydym am rymuso ein haelodau a'n cymunedau, ac yr ydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd wahanol. Rydym yn darparu benthyciadau fforddiadwy a chydnerthedd ariannol gydag amrywiaeth o gyfrifon cynilo, gan weithio gyda rhandaliad ledled Cymru, darparu addysg ariannol a chefnogi a rhoi i achosion da.

Beth yw banc cymunedol?
mixcontent image

Faint gallech chi ei fenthyg?

Cyfnod mewn misoedd

Canlyniadau cyfrifiannel

Representative APR

Cyfradd flynyddol

36%

Ad-daliadau Misol

12 ad-daliadau misol o

£100.46

Swm benthyciad

£1000

Cyfanswm cost credyd

£205.52

Cynnyrch

Standard loan

Cyfanswn sy'n ddyledus

£1205.52

mixcontent image
mixcontent image
mixcontent image
mixcontent image

Wedi bod gyda SMC ers 2016

Wedi bod gyda SMC ers 2016, a wedi cael profiad gwych gyda nhw bob tro. Hynod o gynorthwyol a cyfeillgar! Mae gallu cael benthyciad a cynilo arian ar yr un pryd yn fendith. Unwaith bydd fy menthyciad wedi ei ad-dalu, bydd swm braf o gynilion gennyf y gallaf unai ei wario neu gallaf gario ymlaen i gynilo. Mae'n fyddsoddiad da iawn gan eich bod yn ennill hyd yn oed pan yn talu benthyciad yn ôl. Marciau llawn gen i!

5*

Adolygiad o Trustpilot

Gwasanaeth Cyflym

Wnes i roi cais, a cafodd ei sortio yn sydyn iawn gan Abbie. Dim cwynion o gwbwl, ffordd wych i gynilo a mae'r cyfraddau llog yn anhygoel. Llawer gwell 'na cwmnïau 'pay day loan'. Roedd Abbie yn hynod o gynorthwyol, cafodd ei sortio yn sydyn ag yn effeithiol, diolch yn fawr iawn.

5*

Adolygiad o Trustpilot

Gwasanaeth cwsmer gwych

Mi es i'r swyddfa yng Nghoed Duon ble wnes i gyfarfod a Carol ag Esme. Roedd gen i ambell gwestiwn, ac roedden nhw yn wych gyda'r ffordd y wnaethon nhw ymateb. Fe wnaethon nhw yn siwr fy mod yn hapus gyda'r atebion, ac yn deallt beth oedd y camau nesaf. Ni fyddwn wedi gallu gofyn am well wasanaeth, diolch i'r ddau ohonoch chi am eich holl help.

5*

Adolygiad o Trustpilot

Cynilo a Benthyg

Rydw i wedi bod yn cynilo gyda SMC am dros flwyddyn nawr, a rydw i wedi trefnu benthyg arian trwyddyn nhw. Roedd Abbie yn hynod o broffesiynol yn asesu fy nghais, a cysidro yr holl dystiolaeth a ddarparwyd, a trefnu fy menthyciad o fewn 2 awr. Rydw i'n hynod o ddiolchgar am y cyfarwyddyd mae SMC wedi ei roi i mi.

5*

Adolygiad o Trustpilot

Eisiau ymuno?

Smart Money Cymru yw'r Banc Cymuned sydd yn tyfu gyflymaf yng Nghymru, ac os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch ymuno gyda ni heddiw!

Ymunwch heddiw
mixcontent image