Agorwch Gyfrif Cynilo hefo Smart Money Cymru

I agor Cyfrifon Cynilo gyda ni, cwblhewch ein ffurflen ar-lein, neu am sgwrs bellach ynghylch a’n Cyfrifon Cynilo, cysylltwch â ni.

Ymunwch Heddiw

Gall cynilo arian gynnig buddion pwysig –  waeth faint neu gyn lleied o arian sydd gennych. Mae gwneud ymrwymiad tuag at gynilo yn caniatáu ichi weithio tuag at eich nodau ariannol ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi pe bai argyfwng yn codi.

Mae pob aelod o Smart Money Cymru yn gynilwr. Os cymerwch fenthyciad gyda ni, mae’r cynllun ad-dalu yn cynnwys rhoi ychydig o’r neilltu yn eich cynilion. Os nad ydych wedi cymryd benthyciad, mae’n debyg eich bod yn rhoi arian o’r neilltu yn eich cynilion gyda ni am nifer o resymau – boed yn gronfa wrth gefn, neu wyliau delfrydol. Rydym yn cynnig ystod o gyfrifon cynilo sy’n addas i chi, a’ch anghenion

Pa fudd sydd i gynilo gyda Smart Money Cymru?

Mae dod yn Gynilwr Smart yn cynnig ystod o fuddion, gan gynnwys:

  • Cyfrifon syml a hawdd, y gallwch chi hyd yn oed eu henwi yn ôl y gronfa gynilo rydych chi am gynilo tuag at
  • Rydym wedi darparu difidend i’n haelodau bob blwyddyn am yr 20 mlynedd diwethaf, ac yn ddiweddar, ar gyfradd llog well na chyfrifon cynilo banciau’r stryd fawr
  • Mynediad cyflym a hawdd i dynnu’ch arian allan trwy BACS
  • Hawdd gwneud cyfraniadau rheolaidd, naill ai trwy’ch cyflog, trwy sefydlu Archeb Sefydlog reolaidd neu wneud taliad untro trwy gerdyn debyd
  • Mae’n rhoi tawelwch meddwl i chi fod eich arian yn tyfu a’i fod yn ddiogel ganddo ni
  • Rydych chi’n darparu dyfodol gwell i’n cymuned Smart Money Cymru, trwy fod yn rhan ohoni

A oes lleiafswm / uchafswm cynilion?

Does dim isafswm, ond ni chaiff aelodau fod a mwy na £60,000 yn y cyfrif ar unrhyw un adeg

Ymunwch Heddiw