Agorwch Gyfrif Cynilo hefo Smart Money Cymru

I agor Cyfrifon Cynilo gyda ni, cwblhewch ein ffurflen ar-lein, neu am sgwrs bellach ynghylch a’n Cyfrifon Cynilo, cysylltwch â ni.

Ymunwch heddiw

Pa fudd sydd i gynilo gyda Smart Money Cymru?

Gall cynilo arian gynnig buddion pwysig – waeth faint neu gyn lleied o arian sydd gennych. Mae gwneud ymrwymiad tuag at gynilo yn caniatáu ichi weithio tuag at eich nodau ariannol ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi pe bai argyfwng yn codi.

Mae pob aelod o Smart Money Cymru yn gynilwr. Os cymerwch fenthyciad gyda ni, mae’r cynllun ad-dalu yn cynnwys rhoi ychydig o’r neilltu yn eich cynilion. Os nad ydych wedi cymryd benthyciad, mae’n debyg eich bod yn rhoi arian o’r neilltu yn eich cynilion gyda ni am nifer o resymau – boed yn gronfa wrth gefn, neu wyliau delfrydol. Rydym yn cynnig ystod o gyfrifon cynilo sy’n addas i chi, a’ch anghenion

Cyfrifon syml a hawdd, y gallwch chi hyd yn oed eu henwi yn ôl y gronfa gynilo rydych chi am gynilo tuag at

Rydym wedi darparu difidend i’n haelodau bob blwyddyn am yr 20 mlynedd diwethaf, ac yn ddiweddar, ar gyfradd llog well na chyfrifon cynilo banciau’r stryd fawr

Mynediad cyflym a hawdd i dynnu’ch arian allan trwy BACS

Hawdd gwneud cyfraniadau rheolaidd, naill ai trwy’ch cyflog, trwy sefydlu Archeb Sefydlog reolaidd neu wneud taliad untro trwy gerdyn debyd

Mae’n rhoi tawelwch meddwl i chi fod eich arian yn tyfu a’i fod yn ddiogel ganddo ni

Rydych chi’n darparu dyfodol gwell i’n cymuned Smart Money Cymru, trwy fod yn rhan ohoni

Cyfrif Cynilo Rheolaidd

Cyfrif Cynilo Rheolaidd

Mae gwneud ymrwymiad tuag at gynilo yn caniatáu ichi weithio tuag at eich nodau ariannol ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi pe bai argyfwng yn codi.

Rydyn ni’n cynnig llawer o’r un gwasanaethau y mae banciau’r stryd fawr a chymdeithasau adeiladu yn eu cynnig, ond gyda rhai gwahaniaethau allweddol – rydyn ni’n foesegol, a chi sy’n rheoli.

Mae llawer rheswm dros agor cyfrif cynilo gyda ni – cronfa wrth gefn, priodas, DIY, car newydd, ffioedd Prifysgol …beth bynnag y bo – cynilwch!

Beth yw’r gofynion i agor cyfrif, a’i gynnal? Taliadau lleiaf / uchaf? – Blaendal cyntaf o £5 wrth agor cyfrif ac yna taliadau rheolaidd tuag at eich cyfrif.

Cynilo ar Gyfer y Nadolig

Cynilo ar Gyfer y Nadolig

Dyma amser gorau’r flwyddyn … i fod! Ond gall y Nadolig achosi llawer iawn o bwysau ariannol ar deuluoedd, a dyna pam y gallwn ddarparu Benthyciadau Nadolig yn ogystal â’n cyfrif Cynilion Nadolig poblogaidd iawn.

Mae’r cyfrif hwn yn caniatáu ichi gynilo trwy gydol y flwyddyn i helpu i ledaenu cost y Nadolig. Gyda’r cyfrif hwn, gallwch arbed symiau rheolaidd neu wneud taliadau untro. Yna mae’r cyfrif wedi’i gloi tan Dachwedd 1af, gan sicrhau bod eich arian yn ddiogel tan yr adeg arbennig honno o’r flwyddyn!

I ddarganfod mwy am ein cyfrifon cynilo Nadolig a sut gallwn eich helpu chi, cysylltwch.

Cyfrif Cynilwr Iau

Cyfrif Cynilwr Iau

Yma yn Smart Money Cymru, un o’n nodau yw addysgu a grymuso ein haelodau o ran defnyddio arian yn graff. Pa ffordd well nag annog cynilo gan yr ifanc?

Mae ein Cyfrif Cynilwr Iau yn addas ar gyfer pob plentyn o ddiwrnod ei g/eni hyd at 18 oed. Gellir agor cyfrifon o ddiwrnod ei g/eni gyda chyn lleied â £1 a gall unrhyw un dalu i mewn i’r cyfrif.

Gallwch dalu i mewn i Gyfrif Cynilwr Iau trwy unrhyw un o’r dulliau talu a gynigiwn, gan gynnwys rhannu taliad. Er enghraifft, os dewiswch gynilo swm rheolaidd o’ch gyflogres, archeb sefydlog neu fudd-daliadau, gallwch ein cyfarwyddo i roi rhan ohono yng nghyfrifon pob un o’ch plant, a rhywfaint yn eich cyfrifon Nadolig, Cyfranddaliad neu Fenthyciad.

Cynilo yn y Gwaith

Cynilo yn y Gwaith

Gallwch gynilo yn uniongyrchol o’ch cyflog, os yw’ch cyflogwr yn un o’n partneriaid. Os nad ydyn nhw, beth am adael iddyn nhw wybod amdanon ni?

Yn ogystal â’ch helpu chi i dyfu eich cynilion, mae ymuno â’n cynllun Cynilion Cyflogres yn rhoi mynediad i chi i gyfraddau benthyciad ffafriol – rhowch alwad er mwyn darganfod mwy!

Cynilion – eu gwneud yn hawdd. Eu gwneud yn smart.

Eisiau cynyddu faint rydych chi'n ei arbed?

Rhowch wybod i ni a byddwn yn cysylltu yn ôlCynilo Cwestiynau Cyffredinol

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r gyfradd llog?

Gan mai undeb credyd ydym, nid oes gennym gyfradd llog misol ar ein cyfrifon Cynilo, yn hytrach, yr hyn a gewch yw difidend blynyddol a delir ar eich cynilion. Bydd y swm yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond mae’r % fel arfer yn fwy na’r cyfraddau llog y cewch gan fanciau’r stryd fawr.

Beth yw’r budd i mi o gynilo gyda Smart Money Cymru?

Gall cynilwyr elwa o ddifidend blynyddol a delir ar eu cynilion. Bydd swm y difidend yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gan ei fod yn seiliedig ar unrhyw elw gweithredol y mae’r undeb credyd yn ei wneud yn y flwyddyn ariannol (sy’n dod i ben ar 30 Medi). Penderfynir ar hyn yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Efallai y byddwch chi’n gweld nad yw rhai Banciau Cymunedol bob amser yn rhannu’r difidend, ond rydyn ni wedi darparu difidend blynyddol i’n haelodau yn gyson am yr 20 mlynedd diwethaf!

Sut mae gwneud taliadau?

Yn syml iawn! Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi wneud taliadau rheolaidd ac untro i’ch cyfrif.

 1. Archeb Sefydlog – Talwch yn uniongyrchol i’ch cyfrif undeb credyd gyda archeb sefydlog trwy eich banc neu gymdeithas adeiladu.
 2. Didyniad o’r gyflogres – Mae dros 30 o gyflogwyr lleol yn cynnig y cyfleuster hwn i’w gweithwyr fedru talu’n uniongyrchol i Smart Money Cymru trwy ddidynnu o’u cyflog. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy!
 3. Budd-dal Uniongyrchol – Gallwch drefnu i unrhyw un o’ch budd-daliadau gael eu talu’n uniongyrchol i’r Undeb Credyd er mwyn cynilo ac ad-dalu benthyciadau
 4. Taliadau cardiau debyd – Dros y ffôn neu yn un o’n canghennau
 5. Arian Parod a Sieciau- Rydych chi’n talu dros y cownter yn ein prif swyddfa neu yn un o’n pwyntiau gwasanaeth.
 6. Swyddfeydd Arian Cyngor Caerffili – Gallwch dalu yma gan ddefnyddio arian parod neu siec, neu gallwch dalu gyda cherdyn trwy’r cyngor trwy ffonio 01443 866570
Sut mae tynnu fy arian allan?

Mae’n syml cyn belled â bod gennym eich manylion banc! Gallwch ffonio, e-bostio neu ddefnyddio ein Ap i dynnu arian allan.

Gellir eich talu trwy’r dull canlynol: –

 1. Trosglwyddiad BACS yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc
 2. Trwy siec i chi gyfnewid yn Banc y Cooperative yng Nghaerffili
 3. Trosglwyddiad BACS i’ch cyfrif banc Engage Cyfredol

Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol

Rydym yn cael ein diogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Gall yr FSCS dalu iawndal i adneuwyr os na all undeb credyd gyflawni ei rwymedigaethau ariannol. Mae’r rhan fwyaf o adneuwyr, gan gynnwys y mwyafrif o unigolion a busnesau bach, yn dod o dan y cynllun.

 1. Mewn perthynas ag adneuon, mae gan adneuwr cymwys yr hawl i hawlio hyd at £ 85,000.
 2. Ar gyfer cyfrifon ar y cyd, mae pob deiliad cyfrif yn cael ei drin fel un sydd â hawliad mewn perthynas â’i gyfran, felly ar gyfer cyfrif ar y cyd a ddelir gan ddau adneuwr cymwys, yr uchafswm y gellid ei hawlio fyddai £ 85,000 yr un (gan wneud cyfanswm o £ 170,000).

Am ragor o wybodaeth am y cynllun (gan gynnwys y symiau a gwmpesir a’r cymhwysedd i hawlio) gofynnwch yn eich cangen leol, cyfeiriwch at wefan FSCS http://www.fscs.org.uk/ neu ffoniwch 0800 678 1100.